عبدالوهاب شهیدی- پیمان پورشکیبایی

عبدالوهاب شهیدی: طنین عود و نغمه ­های شهیدی به قلم پیمان پورشکیبایی

شادروان عبدالوهاب شهیدی موسیقیدان، آوازخوان و نوازنده برجسته­ ی عود که از کودکی نزد پدر میرزا حسن شهیدی که با موسیقی آشنایی داشت به راه زیبای هنر گام گذاشت و پدر تا سیزده سالگی او را همراهی کرد. عبدالوهاب با کوشش و پشتکاری که در خور هر هنرمندی است خود را تا بدان پایه رساند که آموزگار بزرگی همچون  اسماعیل مهرتاش او را نزد خود پذیرفت تا موسیقی را بهتر بیاموزد.